1. fejezet

magyar

 

1. 

A korszerű piacgazdaság kiépítésére irányuló törekvések sikere érdekében alapvető gazdasági érdekek fűződnek ahhoz, hogy a piaci szereplők gazdasági kapcsolataiban érvényre jussanak a tisztességes piaci magatartás követelményei.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése a Magyar Köztársaság alkotmányának szellemében, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvénynek megfelelően elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. A társasági szerződésben és alapszabályaiban rögzítetteknek megfelelően a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése tagjainak etikai kötelességévé teszi a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem területén az alábbi versenyszabályok betartását, illetve betartatását. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabályai-t úgy tekinti, mint a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló hatályos törvénynek a kiadói szakmában és könyvkereskedelemben elfogadott üzleti szabályait, amelyek irányadók annak megállapításánál, hogy valamely piaci magatartás a jó kereskedői erkölccsel ellentétes-e avagy sem.

 

2. 

A könyves szakma piaci szereplői:

A könyvkiadással és könyvkereskedelemmel foglalkozó:

-          valamennyi jogi személy, függetlenül attól, hogy az gazdasági társaság-e vagy sem;

-          valamennyi gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy jogi személyiségű gazdasági társaság (egyesülés, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvény- társaság) vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (közkereseti társaság, betéti társaság);

-          valamennyi intézmény;

-          egyéb társaságok (pl. külkereskedelmi társaságok);

-          valamennyi természetes személy (a magyar állampolgárokon kívül pl. a letelepedési, illetve munkavállalási engedéllyel rendelkező személyek is).

Minden könyvkiadással és -kereskedelemmel foglalkozó jogi személy, minden jogi személyiség nélküli gazdasági és egyéb társaság, továbbá természetes személy ugyanazon a piacon versenyez, így ugyanazok a magatartási szabályok vonatkoznak rájuk.

 

3. 

A könyvkiadás és –kereskedelem területén gazdasági tevékenységnek minősül minden olyan termelő vagy szolgáltatási tevékenység, amelyet üzletszerűen, ellenér-

ték fejében folytatnak. Ezen feltételek együttes megléte szükséges ahhoz, hogy a könyvpiacon a gazdasági tevékenység ténye megállapítható legyen.

 

4. 

A könyvkereskedelem tárgyai az irodalom, a tudomány, a gazdaság, a művészet és a szellemi élet azon művei, melyeket nyomdai, fototechnikai vagy más elektronikai úton sokszorosítottak (könyvek, folyóiratok, zeneművek, hang- és képhordozók, adathordozók, naptárak, diapozitívek, valamint atlaszok, térképek, földgömbök és más, ezen fogalmak alá tartozó oktatási és taneszközök, tovább az egyéb olyan kiadványok, melyek megfelelnek a könyv kritériumának: a kiadók állítják elő, és a könyvkereskede- lem csatornáin keresztül jutnak el a fogyasztókhoz).

 

5. 

A könyves szakma tagozódása:

 

A)   Kiadó

B)   Viszontelárusító kereskedők:

- Kiskereskedő (szortimenter);

- Antikvárkereskedő (antikvárius);

- Könyvügynök (kolportőr).

C)   Közvetítő kereskedő:

- Nagykereskedő (disztributor).

D)   Közkönyvtárak, könyvkölcsönzők, könyvtárellátók

E)    Könyvklub

 

6. 

Az Egyesülés társasági szerződésében és alapszabályaiban, valamint a jelen versenyszabályokban lefektetett elvek és szabályok megtartásáért az 5. pontban felsoroltak teljes felelősséggel tartoznak, és a tevékenységi körükben előforduló mindennemű ténykedésért – még ha azokat alkalmazottaik követik is el – saját személyükben felelnek.

  

 

7. 

Valamilyen könyvkiadói vagy könyvkereskedelmi közzétételre mint köztudomásúra a könyvszakmán belül csak akkor lehet hivatkozni, ha az az MKKE hivatalos Hírlevelében megjelenik. Ameddig egy közzéteendő tény a Hírlevélben nem közöltetett, a hirdetésre kötelezett egy harmadik személlyel szemben nem hivatkozhat arra, hogy arról a tényről tudomással kell bírnia, kivéve, ha a tudomására hozatalt kétséget kizáró módon igazolni tudja.

Kép: 
Kivonat: 
Általános határozatok