3. fejezet

magyar

Általános határozatok

 

17. 

A szállító és a vevő közötti adásvétel kölcsönösen elfogadott és aláírt szerződésen alapszik. A megrendelő megrendeléseinél jelezni tartozik a fizetés módját, hogy a rendelés fixre vagy bizományba történik-e, s minden esetben köteles feltüntetni a szállítás, a fizetés vagy elszámolás végső határidejét. Külön kikötés hiányában minden rendelés készpénzfizetésre feladottnak tekintendő.

 

18. 

Az adásvétel megtörténtnek tekintendő, ha a viszontelárusító a kiadónak olyan küldeményét, melyet nem rendelt meg, anélkül vette át, hogy az ellen 15 nap alatt felszólalt volna.

 

19. 

A cégben történő, a cég üzleti kapcsolatát érintő változást az MKKE Hírlevelében a 13/1989. (XII. 16.) IM rendelet 12. §-a szerint 30 napon belül kötelező közzétenni. Tulajdonjogi változás esetén a jogutód új tulajdonos egyetemlegesen szavatol a követelésért.

 

20. 

Bizományi áruk azok a visszaküldési joggal szállított kiadványok, melyeket a viszontelárusítóhoz küldenek abból a célból, hogy azokat eladja. Az ilyen küldemények eladásukig a kiadó tulajdonában maradnak. A bizományi feltételeket szerződésben szükséges rögzíteni.

 

21. 

A bizományba átadott kiadványt ért minden kárért, amely a rendes kereskedő gondosságával elkerülhető lett volna, a viszontelárusító felel. A biztosítás elmulasztásával járó veszély is a viszontelárusítót terheli.

 

22. 

A bizományi elszámolás minden esetben a két fél szerződésben rögzített feltételei alapján történik. Az elszámolás visszaküldés (remittálás), diszponálás (a kiadó engedélyével a következő évi bizományi számlára való átvitel) vagy kifizetés útján történik.

A bizományi szállításból, remittálásból, diszponálásból származó és a kifizetéssel kapcsolatban felmerült költség a két fél szerződési megállapodásának kérdése.

 

23. 

A viszontelárusítónak jogában áll visszaküldeni a kiadónak a tőle kapott kiadványokat.

A) ha a kiadó vagy megbízottja a megrendelt helyett mást küldött, s az ellen 15 nap alatt nem szólalt fel;

B) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kiadótól kapott könyvpéldánnyal kereskedelmi szempontból egy időben ugyanaz a kiadvány csökkentett áron is forgalomba került;

C) ha a küldött mű hiányos vagy bizonyítottan nem a megrendelőnél sérült meg;

D) ha a kiadó nem a kölcsönösen aláírt szerződés paramétereinek megfelelő kondíciókkal szállít, illetve a változásokról a megrendelőt előzetesen nem értesítette;

E) ha a kiadó vagy megbízottja a megrendelést a szerződésben rögzített határidőn túl, azaz elkésetten teljesítette.

 

24. 

A viszontelárusító köteles megtagadni a kiadvány átvételét,

A) ha a 8. pontban felsorolt könyvészeti adatok a kiadványból hiányoznak;

B) ha az adatok pontatlansága vagy hiánya következtében a viszonteladó úgy véli, kalózkiadásról van szó, s a kiadó dokumentumokkal nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a könyv megjelentetésének a jogát megvásárolta;

C) ha a kiadvány terjesztését ügyészi határozat felfüggesztette vagy jogerős bírósági végzés megtiltotta.

 

25. 

A kiadó vagy megbízottja a hiányos, selejtes példányokat köteles a viszontelárusító kívánságára – a sérült példány beszolgáltatása ellenében – saját költségére kifogástalan példányra kicserélni. Amennyiben nem tudja pótolni a hiányt, köteles a selejtpéldányokat saját költségére visszavenni.

 

26. 

Valamely könyvklub könyv (hanghordozó stb.) kiadványát csakis az illető könyvklub tagdíj-jellegű befizetéssel vagy megrendeléssel taggá váló tagja vásárolhatja meg postai vagy egyéb csomagküldő szervezet közbejöttével, előzetes, katalógusból történő írásos megrendelés alapján. A könyvklub által megjelentetett klubkiadvány(ok) könyv-kereskedelmi (szortiment) forgalomba nem kerülhetnek. A könyvklub(ok) klubkiadványait vizuálisan is jól meg kell különböztetni ugyanazon mű kereskedelmi forgalomba hozott változatától. (A papír és a szedés lehet azonos, a borító azonban semmiképpen sem.)

A könyvklub(ok) a kereskedelmi forgalomba is kerülő mű értékesítését csak az utóbbi megjelenésétől számított minimálisan három (3) hónapos kivárás után kezdheti(k) meg. A három hónapos időköz akkor minősül betartottnak, ha például egy május 15-én megjelent – kereskedelmi forgalomba került kiadást – a könyvklub katalógusa augusztus 15-től kínálja, illetve postázza.

A kereskedelmi forgalomba kerülő könyvek kiadója és a könyvklub azonban – alkalmanként – a fentiektől eltérő módon is megegyezhet egymással, ha erről egyidejűleg tájékoztatják a könyv-kereskedőket is.

 

Szállítás

 

27. 

A szállítás módját általában a megrendelő írja elő.

 

28. 

Amennyiben a szállító a megrendelésben előírt szállítási utat (raktárak, eladók, címek stb.) nem tudja vagy nem akarja betartani, úgy erről az átvevőt haladéktanul értesítenie kell.

 

29. 

A szállítás költsége a küldőt terheli, a visszaküldés költségeit a szerződésben megállapított feltételek szerint az átvevő viseli, amennyiben a kiküldés a megrendelés előírásainak megfelelően történt. Ellenkező esetben a kiadónak kell a kimutatható többletköltségeket viselnie.

 

30. 

A téves vagy nem a megrendelésben előírt kiküldések miatti visszaküldés költségeit a vétkes fél viseli.

 

31. 

Azokért a ki- vagy visszaszállításokért, amelyek az átvevő kívánságára történnek, az átvevő felel, az átadás megtörténtétől kezdve.

 

32. 

Amennyiben a megrendeléssel ellen-tétesen, nyomós ok nélkül, másként történik a kiszállítás, úgy az ebből adódó károkért a kiadó felel.

 

33. 

A viszontelárusító felelőssége a beérkező szállítmányokért akkor kezdődik, amikor azt számára vagy megbízottja számára átadták, és annak átvételét igazolták. Visszaküldés esetén felelőssége akkor végződik, amikor a szállítmányt a kiadónak vagy megbízottjának átadta.

 

Művek lefoglalása

 

34. 

Amennyiben a kiszállított műveket ügyészi határozat vagy jogerős bírói végzés miatt, tartalmuk vagy kiállításuk okán az átvevőnél lefoglalják, ennek kárát a kiadónak kell viselnie.

 

35. 

A lefoglalás tényéről az átvevőnek – az okok és a lefoglalási intézkedés közlésével – haladéktalanul értesítenie kell a kiadót.

 

36. 

Lefoglalás esetén a kiadó kártérítési kötelezettsége az átvevővel szemben a felmerült költségekre terjed ki, az elmaradt haszon pótlását azonban az átvevő jogi úton érvényesítheti.Kép: 
Kivonat: 
Üzleti kapcsolat a kiadó és a viszontelárusító között