5. fejezet

magyar

45. 

Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a piaci versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetve veszélyeztetni.

 

46. 

Tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint azt jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni.

 

Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg;

- üzleti titok minden olyan tény, információ, adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik;

- bizalmi viszony a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony és a tagsági viszony;

- üzleti kapcsolatnak minősül az üzletkötést megelőző tárgyalás, ajánlattétel akkor is, ha azt nem követi szerződéskötés.

 

47. 

Tilos máshoz olyan tisztességtelen felhívást intézni, amely kifejezetten a harmadik személlyel fennálló üzleti kapcsolat felbontását vagy ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozását célozza.

 

48. 

Nem ütközik az üzleti tisztesség követelményeibe az olyan felhívás vagy szerződési ajánlat, amely kedvezőbb üzleti feltételek (pl. nagyobb árrés, rövidebb szállítási határidő stb.) kilátásba helyezésével, illetve az üzleti kapcsolatban szokásos módon kísérli meg azt, hogy a megrendelő a harmadik személy helyett az ajánlatot tevővel szerződjön.

 

49. 

Tilos az áru átvételét, szolgáltatását más áru szolgáltatásától, átvételétől függővé tenni.

 

A fogyasztók (vásárlók) megtévesztésének tilalma a könyves szakmában

 

50. 

Tilos a fogyasztókat (vásárlókat) az áru vagy szolgáltatás kelendőségének fokozása érdekében megtéveszteni.

A fogyasztók megtévesztésének minősül:

ha az áruról vagy szolgáltatásról valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak vagy reklámoznak;

ha elhallgatják, hogy az áru (könyv) nem a törvény előírta módon (lásd 8. pont) kerül forgalomba;

ha a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül akár a könyv címét, akár a könyv tartalmát megváltoztatják, a kiadvány szövegét megcsonkítják;

ha olyan árut (könyvet) reklámoznak, amely nem vagy nem kellő mennyiségben, választékban áll a fogyasztók (vásárlók) rendelkezésére, kivéve ha új áru (könyv) reklámozásáról vagy nehezen eladható

készletek felszámoló jellegű reklámozásáról van szó, s ezt a fogyasztókkal (vásárlókkal) közlik.

 

51. 

A reklámban, tájékoztatásban használt kifejezéseknek a könyves szakmában általánosan elfogadott jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók (vásárlók) megtévesztésére alkalmas-e.

 

A piaci versenyt korlátozó megállapodás tilalma a könyves szakmában

 

52. 

Tilos a versenytársak között az olyan összehangolt magatartás – pl. árkartell, illetőleg megállapodás –, amely a piaci verseny korlátozását eredményezheti.

 

53. 

A tilalom különösen vonatkozik az áru vagy szolgáltatás árának meghatározására, a piac felosztására, a fogyasztók (vásárlók) meghatározott körének valamely áru beszerzéséből vagy szolgáltatás igénybevételéből való kizárására, a szabad választás korlátozására, a piacra lépés akadályozására, továbbá valamely piaci résztvevő hátrányba hozására.

 

54. 

Mentesül a megállapodás az 53. pont szerinti tilalom alól, ha annak eredményeképpen

- kedvezőbben alakulnak az árak,

- javul a szolgáltatás minősége,

- rövidül a szállítási határidő,

- eredményesebbé válik a versenyképesség. 

Kép: 
Kivonat: 
A tisztességtelen verseny tilalma a könyves szakmában