2019.02.20. - Taggyűlés határozatok

Jegyzőkönyv

 

készült a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

2019. február 20-án, a Magvető Café 1074 Budapest, Dohány u. 13. szám alatti helyiségében tartott taggyűléséről

 

 

Jelen vannak: a mellékelt  jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyvvezető: Balogh Erika

 

Gál Katalin (levezető elnök) megállapítja, hogy 9.00-kor a 321  szavazatból mindössze 36 van jelen, ezért a taggyűlés  nem határozatképes. A kiküldött meghívó  szerint ugyanezen nap 10.00 órára összehívott megismételt taggyűlés már a jelenlevő szavazatok számától függetlenül határozatképes lesz.

 

Gál Katalin (levezető elnök) megállapítja, hogy 10.00 órakor, a megismételt taggyűlésen 67 kiadó képviseletében 208 szavazat képviselője jelent meg, az ülés határozatképes. Az elnök kéri a taggyűlést, az eredetileg kiküldött napirend sorrendjének módosítását változatát fogadja el a következők szerint:

1. Az igazgatói poszt betöltése

2. Az egyebek napirendi pontból az új tagok felvétele

3. A Társasági Szerződés módosítása

4. Etikai és Üzleti Magatartási Szabályzat

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

6.  2019-es beszámoló

7. Tájékoztató a Könyvfesztivál, és az Ünnepi Könyvhét előkészületeiről

8. Egyebek

 

 

1. sz. határozat

A jelenlevő tagok a fenti napirendet 190 szavazattal 18 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadták.

 

 

1.  Az igazgatói poszt betöltés

Az ülés vezetését Babucs Éva elnökségi tag vette át erre a napirendi pontra. Babucs Éva elmondta, hogy 2018 november 26-án távozott Péterfy Gergely az igazgatói posztról. Ilyen esetben az elnökségnek két lehetősége van: pályázatot ír ki és keres új igazgatót vagy saját jelöltet állít a taggyűlés elé és kéri a megszavazását. Az Elnökség 2019. január 14-i ülésén úgy döntött, hogy nem ír ki pályázatot, hanem dr. Gál Katalin elnököt jelöli igazgatónak. Indoklásként a következő érveket sorakoztatta fel az Elnökség a döntése mellett:

1. Az Elnökség egy éve, amikor elkezdte a munkát és átvilágította a szervezetet, úgy döntött, hogy egy kicsi, de hatékony szervezettel fog az Egyesülés a jövőben dolgozni. Jelenleg két alkalmazottal, valamint egy szerződéses fesztiválmenedzserrel dolgozik az MKKE. Az Elnökség úgy gondolta, hogy olyan munkaszervezettel érdemes dolgozni, amelynek nincsen több vezetője, mint alkalmazottja. Indokolt ez azért is, mert szinte teljesen a tagok befizetéseiből tartják fenn a szervezetet, az állami támogatás minimális és ha van is, célhoz kötött. Az Elnökség szeretné elkerülni a tagdíjak emelését, ezért minden területen egyszerűsítésre és a felelősségek egyértelművé tételére törekszik.  A TSZ és az SZMSZ semmilyen formában nem tiltja meg, hogy az Elnökség elnöke és az igazgató ugyanaz a személy legyen.

2.  Fontos szempont volt a döntés meghozatalában az idő, különös tekintettel az előttünk álló Könyvfesztivál, Ünnepi Könyvhét és a Frankfurti Könyvvásár előkészületeire.  November vége óta az Egyesülésnek nincs hivatalos képviselője, s egy pályázat lebonyolítása, még akkor is, ha sikeres lenne, 6-8 hónapra megbénítaná a szervezet működését, miközben már naponta kell szerződéseket kötni, támogatási szerződéseket aláírni, pályázatokat benyújtani. Ráadásul vezető tisztségviselő nélkül működni ilyen hosszú ideig törvénysértő állapot.

3. Gál Katalin személyében nem egy újonc kerül az igazgatói székbe, hiszen részben vagy egészben már egy éve lát el igazgatói feladatokat, hiszen Péterfy Gergely mellett is vállalkozott ilyen teendők ellátására, az előző igazgatót előbb két hónapig helyettesítette, majd december óta - immár három hónapja - a ténylegesen ellátja az igazgatói teendőket.

4. Van egy jogi érv is amellett, hogy az elnök lássa el az igazgatói teendőket. Jelenleg, bár erős javaslati és ellenőrzési joga van az Elnökségnek, felelőssége gyakorlatilag nincsen. Az elnök-igazgató az első lépés lehet az elnökségi felelősségvállalás útján. Távlatilag ugyanis helyes lenne abba az irányba vinni a szervezetet, hogy az elnökség valódi felelősséggel rendelkező igazgatóság legyen.

Babucs Éva elmondta, hogy az Elnökség a fenti érvek miatt nem támogatta a Kossuth Csoport, az Új Könyvbarát Kft és a Tinta Kiadó pályáztatásra vonatkozó javaslatát, s arra kérte a taggyűlést, válassza meg dr. Gál Katalin elnököt igazgatónak.

Babucs Éva levezető elnök megkérdezte a taggyűlést, hogy van-e valakinek hozzászólása.

Kis Ádám: Szerinte az, hogy a Társasági Szerződés különválasztva kezeli az elnököt és az igazgatót, azt a szándékot fejezi ki, hogy külön személyt feltételez a két poszt.

Dr. Szegedi Ildikó, az MKKE ügyvédje válaszul elmondta, hogy a Társasági Szerződés nem mond ki semmilyen összeférhetetlenséget, tiltást e vonatkozásban, így lehetséges, hogy ugyanaz a személy lehessen mindkét poszt betöltője.

Katona Ildikó arra volt kíváncsi, hogy mennyiben jelent spórolást az MKKE-nek ez a döntés.

dr. Gál Katalin elmondta, hogy az elmúlt néhány évben két igazgatót „fogyasztott el” a szervezet, akiknek nemcsak a bérköltsége, hanem a szerződésük szerinti végkielégítés összege is jelentősen apasztotta az MKKE kasszáját. Erről a jövőben szó sincs, s havi szinten is vagy 200-250 ezer Ft-ot tud megtakarítani a szervezet. Ő egy változásmenedzserként szeretné igazgatni az MKKE-t, egy kis létszámú, de rugalmas szervezettel, projektszemléletű vezetéssel.

A levezető elnök további hozzászólások hiányában lezárta a napirend vitáját.  Ismertette a szavazás menetét. A Szavazatszámláló Bizottságba a Taggyűlés 205 mandátum igen szavazattal megválasztotta Mátyás Lászlót, Gálvölgyi Esztert és Marosi Lászlót. Dr. Szegedi Ildikó tájékoztatta a taggyűlést, hogy a szavazólapon a megadott négyzetbe húzott x a jelölt melletti igen szavazatot, a négyzet üresen hagyása nem szavazatot jelent, a szavazó cédula be nem dobása pedig a szavazástól való tartózkodásnak minősül.

A titkos szavazást követően, a szavazatok megszámlálása után Mátyás László, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke kihirdette a választás végeredményét:

A taggyűlésen megjelentek szavazatainak száma: 208, ebből 206szavazatnak megfelelő vettek át

dr. Gál Katalin megválasztását támogató igen szavazatok száma: 147

Nemet tartalmazó szavazatok száma: 35

A szavazásban részt nem vevő (tartózkodó) szavazatok száma: 24

2. sz. határozat

A jelenlevő tagok 147 szavazattal megválasztották az MKKE igazgatójának dr. Gál Katalint. Megbízatása a Társasági Szerződés alapján 5 évre szól.  

 

2. Új tagok felvétele

Gál Katalin bejelentette, hogy két kiadó kérte felvételét az MKKE tagjai közé: az Imádom a könyveket és a Szókimondóka. Megkérte a két szervezet képviselőjét, hogy mutassák be a tevékenységüket.

 

Baranyai Anikó az Imádom a könyveket platform vezetője elmondta, hogy van mögöttük egy kiadó (Mogul) és egy könyves webáruház is. A belépéssel az a céljuk, hogy jobban megismerjék a piaci szereplőket.

 

3. sz. határozat

A jelenlevő tagok 100 %-a, 208 szavazattal megszavazta az Imádom a könyveket felvételét az MKKE tagjai közé. A tagsági jogviszony kezdete: 2019. április 1.

 

Miller-Ferjentsik Viola a Treefa World Production Kft - Szókimondóka vezetője elmondta, hogy 8 éve működnek, gyermekkönyvek és filmek gyártásával foglalkoznak. Külföldön él, de ebben az évben Magyarországon lesz s ezalatt szeretné megismertetni termékeiket a piacon.

4. sz. határozat

A jelenlevő tagok 207 igen 1 szavazat tartózkodással megszavazták az a TreeFa  World Production Kft. felvételét az MKKE tagjai közé. A tagsági jogviszony kezdete: 2019. április 1.

 

3. A Társasági Szerződés módosítása

Dr. Gál Katalin elmondta, hogy az Elnökség azért szorgalmazta a Társasági Szerződés (TSZ) és az SZMSZ módosítását, mivel átalakult az MKKE szervezete és jogszabályi és társadalmi környezete is a TSZ utolsó érdemi módosítása óta. Korábban egy nagy létszámú apparátusra és egy kisebb tagsággal rendelkező szervezetre "szabták" a Szerződést. A GVH irányelvei és intézkedései miatt kulcsfontosságú a Versenyszabályok kivétele a Társasági Szerződésből és helyettesítése egy Üzleti Magatartási Szabályzattal, aminek az előkészületei ugyan 2015-ben már megtörténtek, de nem került taggyűlés elé a mai napig.

Megköszönte, hogy a kiküldött javaslatokhoz a Kossuth Csoport, a Tinta Kiadó és a K und K Kiadó módosító javaslatokat, észrevételeket küldött, a szavazás módjára pedig az Új Könyvbarát tett javaslatot. A tagok minden módosító indítványt előzetesen megkaptak, ahogy ezek jogi szakértői véleményezését is, valamint az Elnökség állásfoglalását. Bejelentette, hogy az Elnökség befogadta a Kossuth Csoport módosító indítványainak nagy részét, amelyet szintén előzetesen megkaptak a taggyűlés résztvevői. Megkérdezte a taggyűlést, hogy az eddigi módosító indítványokon kívül van-e valakinek hozzászólása, javaslata? Jelentkező híján megkérdezte a taggyűlést, hogy pontról pontra haladva szavazzanak-e vagy az Elnökség által beterjesztett és az elfogadott módosító indítványokkal módosított javaslatról egyben szavazzanak. A taggyűlés tagjai kézfeltartással egyhangúlag az egyben szavazás mellett foglaltak állást

Szavazásra tette fel az Új Könyvbarát Kft. javaslatát miszerint a taggyűlés titkos szavazással döntsön a Társasági Szerződés módosításáról.

5. sz. határozat

A jelenlevő tagok túlnyomó többsége 191 mandátum nem szavazat, 16 mandátum igen szavazat és 1 mandátum tartózkodása mellett nem fogadta el a Társasági Szerződés titkos szavazással való elfogadását, a taggyűlés a nyílt szavazás mellett döntött.

 

Nyílt szavazás eredményeként a Társasági Szerződésnek az MKKE Elnöksége által előterjesztett, a Kossuth Csoport befogadott módosító indítványaival módosított javaslatáról az alábbi határozat született:

6. sz. határozat

A jelenlevő tagok 189 igen szavazattal, 18 mandátum nem szavazattal, 1 szavazat tartózkodás mellett a Társasági Szerződés módosítást elfogadták.

 

4. Etikai és Üzlet Magatartási Szabályzat

Herjeczki Kornél az Etikai Bizottság elnöke tájékoztatta a taggyűlést, hogy az Elnökség az Etikai Bizottság tagjait bízta meg egy javaslat előkészítésével. A javaslatuk kiindulópontja az MKKE ügyvédje által már 2015-ben elkészített szabályzattervezet lesz, ezt szeretnék 2019 március 14-ig egy a tagságnak véleményezésre kiküldhető változatban előkészíteni, konzultálva az ügyvéddel. Április elején egy Gutenberg Klub keretében megvitatnák a beérkezett javaslatokat, és május elején már egy olyan változat mehetne ki taggyűlési előterjesztésként, ami szakmai konszenzuson alapul. Május 28-án a taggyűlés pedig szavazhatna a javaslatról. Az a tény, hogy a szabályzat neve már most bekerült a Társasági  Szerződésbe, azt jelenti, hogy elfogadása után azonnal hatályossá válik, nem kell emiatt a Társasági szerződés újból módosítani.

Herjeczki Kornél egyebekben tájékoztatta a tagokat az Etikai Bizottság Alexandra-ügyben tett állásfoglalásairól és azokra kapott reakciókról.

Gál Katalin levezető elnök - miután hozzászólás nem érkezett - megkérdezte a taggyűlést, hogy elfogadja-e az előkészítés ütemtervét.

6. sz. határozat

A jelenlevő tagok 208 mandátum igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Etikai Bizottságnak az Etikai és Üzlet Magatartási Szabályzat elkészítésére javasolt ütemtervét.

 

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Gál Katalin elmondta, hogy leginkább az SZMSZ-en látszott meg, hogy egy letűnt időszak szervezeti struktúráját tükrözi, hiszen különféle osztályokat, alapítványokat, azóta megszűnt szervezeteket és szervezeti egységeket tartalmazott. Egy nagy apparátus, egy minisztériumi alárendeltség és állami szerep jelenléte mutatkozott az SZMSZ-ben leírt szervezetben, ezen kívül a Társasági Szerződés felesleges ismétlését tartalmazta sok helyen . A mostani módosítás ezeket az anomáliákat szünteti meg.

Az SZMSZ módosításhoz - talán azért, mert mindenki tudja, hogy a Társasági Szerződés függvénye - nem érkezett módosító indítvány.  A helyszínen sem jelentkezett senki, így Gál Katalin, jelezve, hogy 50%+1 szavazat szükséges az elfogadáshoz, elrendelte a szavazást.

7. sz. határozat

A jelenlevő tagok 202 igen szavazattal, 16 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.

 

6. 2019-es beszámoló

Gál Katalin elnök röviden tájékoztatta a tagságot a 2018-as év nagyobb projektjeiről, a Nemzetközi Könyvfesztivál, az Ünnepi Könyvhét, illetve a Frankfurti Könyvvásár értékeléséről, a szervezetben végbement változásokról.

Hozzászólás nem volt.

7. Tájékoztató a Könyvfesztivál, és az Ünnepi Könyvhét előkészületeiről

Gál Katalin tájékoztatta a tagokat a Könyvfesztivál előkészületeiről, a helyszínváltozással kapcsolatos tudnivalókról. Az Ünnepi Könyvhét kapcsán jelezte, hogy bár még folyamatban van az engedélyeztetési procedúra, várhatóan a Duna Korzó Vigadó tér és Március 15. tér közötti szakaszán lesz idén a Könyvhét, ami egy másfajta elhelyezkedést eredményez majd.

Frankfurt kapcsán az Elnökség arra az álláspontra helyezkedett, hogy a továbbiakban nem kívánja finanszírozni a magyar pavilon felállítását, ami a kulturális kormányzat dolga lenne. Szívesen együttműködik ebben az MKKE, de az elmúlt években 10-10 millió Forint veszteséget jelentett a frankfurti részvétel, ami abban a formában nem szolgálta az MKKE tagság érdekeit.  Ennek szellemében tárgyalva, idén áttörés várható a PIM-mel való együttműködésnek köszönhetően. A napokban kerül sor a megállapodásra, úgy tűnik, az MKKE mint tartalom tud jelen lenni Frankfurtban, anélkül, hogy finanszíroznia kellene a pavilonépítés költségeit.

Gál Katalin beszél arról is, hogy az Elnökség az idén szeretne elindítani egy hosszabb távú programot, aminek az olvasásnépszerűsítés, leendő olvasók és leendő könyvvásárlók "kinevelése" a célja.

Katona Ildikó hozzászólásában üdvözölte az olvasásnépszerűsítő program kezdeményezését.

8. Egyebek        

Katona Ildikó tájékoztatta a jelenlevőket az Alexandra Kereskedőház helyzetéről, a tapasztalatairól és az előttük álló perspektíváról

Gyurgyák János megfontolásra javasolta, hogy az MKKE valamilyen formában pl. ösztöndíj létrehozásával mozdítsa elő, hogy az 1990-es rendszerváltástól napjainkig tartó időszak könyvkiadási, könyvpiaci történéseiről egy tudományos igényű munka születhessen.

Budapest, 2019. február 21.

 

A jegyzőkönyv hiteléül:

 

Dr. Gál Katalin

elnök